Obytný soubor Výstavní (Tři věže)
mapa | dokumentace | web P11video

oddelicka

situace maly

Tento záměr developera Central Group usiluje o zastavění pozemku mezi ulicemi Štichova, Otická, Exnárova a Výstavní - tu nyní tvoří zelená plocha mezi silnicí na Petrovice a vilkami. Má zde vyrůst 500 bytů bez občanské vybavenosti.

Obytný soubor „Výstavní“ je rozdělen na tři objekty (A - B - C) a pět bloků (A1, A2 - B1, B2 a C). Bariérové bloky A2 a B2 jsou pětipodlažní s jedním ustupujícím horním patrem. Blok A1 má 5 nadzemních podlaží a 2 ustupující, na severní straně má věž s 18 NP. Obdobný koncept se opakuje na bloku B1 a C. V jejich případě je podlažnost jižních křídel 5+1 NP, směrem k zástavbě RD klesá až na 3 NP - systém terasových domů situovaných na jih. Věž bloku B1 má 16 NP, věž bloku C 14 NP.

V obytném souboru je navrženo celkem 250 bytů a 260 ateliérů. Parter domu bude v případě zájmu využit pro komerční účely. Vzhledem k množství a struktuře bytů se předpokládá 1015 obyvatel.

Stavba bude uskutečněna na nezastavěné ploše v městské části Praha 11, v místě sídliště u Stohu. Dotčený pozemek má výměru 21 576 m2Obytný soubor je lemován obslužnou komunikací, jejíž součástí je 64 kolmých stání pro návštěvníky. Ve třech podzemních podlažích bytových domů jsou navrženy garáže pro parkování rezidentů s celkem 460 místy. Celkem vznikne 524 parkovacích stání.

Počet bytových jednotek:

  • atelier 1+kk > 108 + atelier 2+kk > 152 = celkem atelierů 260
  • bytů s jednou obytnou místností 95 do 100 m2 > 151 + nad 100 m2 > 4 = celkem bytů 250
  • celkem obojí = 510

Vystavni.pohled

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Obytný soubor Výstavní je určen převážně pro bydlení. Nicméně v parteru bytového domu lze na základě požadavku MČ Prahy 11 a v případě konkrétního zájmu (v době zpracování dokumentace ÚR) vytvořit komerční (nebytové) plochy. Z výsledků akustické studie vyplývá, že podstatná část HPP bude v těchto místech zasažena nadlimitním hlukem ze silniční dopravy, v případě nezájmu o komerční prostory budou v těchto místech navrženy ateliéry. Území určené pro výstavbu je položeno v relativně atraktivní části Prahy, leží na východě městské části Praha 11 – Háje, v místě sídliště „U Stohu“. Podél jeho severní hranice vede ulice Výstavní, která je sběrnou komunikací sídliště a propojuje městské části Praha 11 a Praha 15. Komunikace tvoří bariéru mezi sídlištěm a nezastavěným územím směrem k hostivařské přehradě. Z východu je území ohraničeno ulicí Exnárova, z jihu ulicí Otická a pěším chodníkem, oddělujícím zástavbu řadových rodinných domů. Ze západní strany lokalitu uzavírá ulice Štichova a pěší chodník s cyklostezkou vedoucí k ulici Výstavní.

Urbanistický návrh tvoří kompaktní zástavbu městského typu s polootevřeným ozeleněnými vnitrobloky. Konceptem návrhu je pomyslné prodloužení objemové linie řadových domů v Otické a Štichově ulici, čímž vznikly tři obytné trakty. V severní části lokality (od Výstavní ulice) je navržen „bariérový“ dům. Obytné místnosti tohoto objektu jsou orientované na jižní stranu. Takto navržená bariéra odcloňuje vnitřní část pozemku a vytváří tak klidový polootevřený prostor. V místech styků bariérových domů s podélnými hmotami jsou navrženy tři vyšší hmoty.

Občané stavbu nechtějí

Obrovský projekt, plánovaný u velmi rušné komunikace, je vystavěn i za cenu označení bytů za ateriéry - jinak totiž by klasifikace "bytů pro lidi" na takto rušném místě byla značně zavádějící a jen by potvrdila tradiční tendenci radnice situovat soc. byty do nevhodných míst. Občané JM nejsou proti rozvoji sídliště, ovšem způsob, jakým radnice postupuje, je příliš megalomanský. Likviduje zeleň a nezřizuje adekvátní náhradu, což občané vnímají negativně. Velké rozhořčení budí navýšení výškových koeficientů budov, své připomínky i sepsali a 2.6.2009 předali starostovi Mlejnskému.

- My, níže podepsaní představitelé SVJ z okolí dotčené lokality /zastupující stovky majitelů bytů/ a majitelé rodinných domů, nesouhlasíme s touto úpravou územního plánu a vyzýváme Vás tímto k urychlené revokaci usnesení RMČ 0251/8/R/2009 a ponechání původního kodu míry využití území E, příp. jeho další snížení. Zvýšení kodu míry využití území na G umožňuje investorovi realizovat na tomto území záměr předložený ve vizualizaci nebo záměry podobné, se kterými ostře nesouhlasíme z těchto důvodů:

  • Naprosto nepřijatelné hmotové a architektonické řešení kolidující s okolní nízkou zástavbou. JM ani dotčená lokalita nemá žádnou novou architekto- nickou koncepci, proto předpokládáme, že platí koncepce původní – postupné snižování „patrovosti“ zástavby od jádra sídliště k jeho okrajům, vč. rozvolně- nosti, tzn. od kompaktních monobloků po drobnou zástavbu, která se tak propojí s okolní krajinou /2-3 podlažní bodové domy u Miličovského lesa, rodinné domy v ul. Otická…/. Stavba obytného monobloku s výškovými budo- vami na okraji sídliště jde bezprecedentně proti této koncepci.
  • Neúměrná hluková a dopravní zátěž okolních ulic, prohloubení deficitu služeb, parkování, snížení „kvality života“ v této lokalitě. Ulice Štichova je již dnes obtížně průjezdná, stovky dalších nových bytů by znamenaly parkovací kolaps.
  • Likvidace vzrostlé zeleně představuje hrubý zásah do životního prostředí dotčeného území
  • Znehodnocení investic stovek občanů. Odsouhlasenou úpravou ÚP by došlo k výraznému zhoršení životních podmínek a tím i k výraznému poklesu cen domů a bytů v dané lokalitě Pokud jedním z cílů RMČ P11 je opravdu regenerace a revitalizace JM, pak souhlas s navýšením kódu míry využití území na G jde proti této deklarované snaze a je naprosto nekoncepční. Domníváme se, že státní instituce a místní samosprávy mají při vědomí své odbornosti a při vědomí, že zastupují volenou veřejnost, zastupovat tuto kvalifikovaně, koncepčně a v souladu s obecným zájmem.
  • Dovolujeme si doufat, že Vám jako starostovi a stejně tak i RMČ P11 jsou bližší zájmy, názory a stanoviska občanů, než zájmy investorů a proto se zasadíte o urychlenou revokaci usnesení a dále budete o této revokaci neprodleně informovat MHMP OÚP, tak aby toto změněné stanovisko P11 mohlo být zařazeno do posuzování úpravy ÚP.
  • Žádáme Vás o veřejnou prezentaci tohoto záměru a vysvětlení důvodů, které vedly k souhlasu MČ se zvýšením míry využití území, formou setkání s občany, prezentace na Zastupitelstvu MČ a v časopisu Klíč

Seznam SVJ, které se připojují k tomuto společnému dopisu: SVJ Štichova 581 – 582 64 bytů, SVJ Štichova 651 – 654 80 bytů, SVJ Štichova 577 – 579 69 bytů, SVJ Štichova 668 47 bytů, SVJ Štichova 587 - 588 34 bytů, SVJ Štichova 644 86 bytů, SVJ Štichova 648 – 650 94 bytů, SVJ Štichova 583 586 86 bytů, Rodinné domky Klivarová, Otická 21 bytů > celkem 581 bytů

Připomínky Ing. Arch Axman-Vlkové > zde a OS Za hezké Háje > zde

oddelicka

2.7.2009 | Odpověď starosty MČ P11 > Doručena odpověď na žádost o revokaci usnesení Rady MČ ve věci navýšení výšky  a hustoty zástavby v Obytném souboru Háje. RMČ nevyslyšela argumenty a žádost zástupců 1500 občanů lokality Štichova a okolí a ponechala své rozhodnutí umožňující fy Central Group postavit o několik stovek bytů více beze změny. Stručně řečeno - bylo vyhověno investorovi, nikoli občanům. Odpověď zástupce starosty Meixnera (ODS) zde

16.7.2009 | Magistrát dosud nerozhodl > Podle dnešní telefonické informace na Magistrátu, který v konečné fázi rozhoduje o žádosti Central Groupu k navýšení koeficientu území, nebylo o žádosti do dnešního dne rozhodnuto.

5.8.2009 | Magistrát rozhodl kladně > Podle dnešní telefonické informace byla úprava územního plánu "Obytný soubor Háje" schválena OÚP Magistrátu HMP, koeficient míry využití navýšen dle požadavku Central Groupu. Schválení Magistrátem proběhlo na základě kladných vyjádření MČ P11, odboru ŽP Magistrátu a Útvaru rozvoje města.

26.8.2009 | Změna schválena > Dne 22.7. schválil Magistrát úpravu územního plánu - navýšení koeficientů z E na G. Pro své rozhodnutí vycházel ze stanovisek těchto odborných útvarů a stanovisek MČ:

Útvar rozvoje města - souhlasné stanovisko bez připomínek | MČ Praha 11 - souhlasné stanovisko s kosmetickými připomínkami | Odbor ochrany prostředí MHMP - souhlasné stanovisko s připomínkami, že v následných řízeních (EIA, územní řízení) bude záměr velmi důkladně posuzovat z hlediska zásahu stavby do krajinného rázu, především z důvodu zásahu záměrudo území přírodních parků Botič - Milíčov a Hostivař - Záběhlice

Odbor výstavby MČ P11 - nesouhlasné stanovisko. Považuje navržené řešení za nevhodné a nad možnosti daného území.

• 3.7.2014. > Bytový soubor Výstavní II: správní řízení na kácení zeleně

• 17.2.2015. • SSO: Obytný soubor Výstavní (Tři věže) > ZDE

9.4.2015. • SSO: Obytný soubor Výstavní II (Tři věže): Ústní projednávání > ZDE

18.7.2017> Rada MČ Praha 11 dala souhlas k výstavbě Obytného souboru Výstavní II (Tři věže)

21.3.2018. > Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí podporuje devastaci Jižního Města betonováním

oddelicka

Související odkazy:

• Složka rozsáhlé dokumentace > ZDE

• Web proti projektu > ZDE