Články

• Občane, ovlivni stavební záměry na Jižním Městě

• Obyvatelé Prahy 11,

úvodem nám dovolte osvětlit důvod proč tento článek vznikl: developerské tlaky, s nimiž jsme bojovali před volbami 2014, stále žijí. Nadále hrozí záměry výstavby, které dospěly do fáze stavebního povolení. Pokud si neuvědomujete o jak pokročilou fázi se jedná, připomeňme si procesy, vedoucí ke stavebnímu povolení:

Oznámení záměru > Zjišťovací řízení > EIA > Územní řízení > Územní rozhodnutí > Stavební řízení > Stavební povolení

eia

A pokud má záměr stavební povolení, je téměř jisté, že jeho výstavba bude zahájena, neboť záměr prošel dlouhodobým procesem posuzování a stavební povolení je pokynem pro bagry, jeřáby, motorové pily. V současnosti mají stavební povolení např. areál Hamru Sport u Milíčova (změna stavby před dokončením), BD Bachova, BD Zdiměřická, DPS Chomutovická, stavební úpravy Klapálkovy ulice, Bytový park Roztyly (stavba pozastavena 07/2015), obytný soubor Blažimská (BD C a D), Parking OC Chrpa...

Pokud se občané o existenci záměru výstavby dozvědí až ve fázi stavebního povolení, je již pozdě záměr zvrátit. Proto je důležité průběžně sledovat úřední desku, proto je důležité neustále se zajímat, co se děje kolem vás a včas se do procesu zapojit. Tento článek je návodem, jak to učinit a zároveň výzvou k neutuchající občanské pozornosti.

• Úřední deska Prahy 11 má službu zasílání oznámení z elektronické veřejné desky na email, informujte se > zde

• Detailní schéma povolovacího procesu stavebního záměru je > zde

• Co je EIA? > zde

• Kdo za občany ohlídá záměry výstavby na JM?

Odpověď je stejná jako před volbami 2014: nikdo. Pomůžeme vám, poradíme jak se jednotlivých řízení zúčastnit, ale neuděláme to za vás. Máme svá zaměstnání, své životy stejně jako vy, nejsme za to honorováni. Členové a příznivci HPP11 jsou lidé, kteří se sami přestali nečinně dívat na nepravosti kolem sebe a rozhodli se je změnit, buďte stejní jako oni, tj. stejní jako my. Pozorujte dění kolem sebe, angažujte se, spolupracujte - jsme vám otevřeni.

Když v roce 2012 vrcholily přípravy hromadných garážích či tzv. sociálních bytů na JM a občané hledali zastání i pomoc u radnice pana Mlejnského, která tyto záměry zadala a iniciovala (paradox!), bylo občanům řečeno: My ty garáže chceme a pokud vy ne, tak kandidujte, vyhrajte volby a věci změňte po svém. Nebylo se na koho obrátit, mnoho obyčejných lidí se muselo rekvalifikovat, naučit se hledat v územním plánu, seznámit se s principem veřejných jednání, připomínkovat záměry výstavby, podat žalobu, nejednou si i zajít zaprotestovat před Magistrát. Za každou změnou je úsilí, vytrvalost a práce, mnoho práce.

• Mohu se na HPP11 obrátit o pomoc, ikdyž jsem HPP11 nevolil?

Novy.Opatov.navrh.Vibratio.rok.2008Samozřejmě, můžete se na nás obrátit, nerozlišujeme občany JM podle toho koho volili. Nicméně zajímá nás názor i "vašich favoritů", jak se k problému staví oni - jistě nešli do voleb s tím, že zahušťování JM se jich netýká a mají názor i na stav životního prostředí obyvatel JM. Záměry výstavby jsou projednávány v rámci Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí zastupitelstva MČ Prahy 11. Jednání jsou otevřená pro veřejnost. Hlídejte si program jednání, který je zveřejňován na webu Prahy 11. Přijďte na jednání, váš názor nás zajímá. Budete svědky střídmých i podivných (neveřejných) návrhů záměrů výstavby na JM a můžete se k nim vyjádřit.

• HPP11 prosazuje "stavební uzávěru"?

Napřed si vysvětleme, čím je stavební uzávěra: opatřením obecné povahy, které je možné vydat pouze v procesu změny územně plánovací dokumentace (zejména územního plánu) obce, o které rozhoduje zastupitelstvo hl. m. Prahy. Nic takového HPP11 nepodniká. Pokud někdo použije tento výraz ve spojitosti s JM, plete si terminologii.

Pokud HPP11 má výhrady ke kontroverzním záměrům výstavby, je to tím, že tyto záměry negativně ovlivní život obyvatel na JM, dopravu na JM nebo je důvodem, že si tyto projekty místní občané jednoduše nepřejí - přijdou jim nesmyslné, nepotřebné. Radní HPP11 nemají jediný důvod nevyslyšet názory občanů, tím spíš, že heslo Radnice pro obyvatele, ne naopak bylo jejich heslem volebním. Od voleb jsme nezměnili názory a nadále tvrdíme, že občan a stav jeho životní prostředí je prioritní před výstavbou na JM, některými propagátory označovanou za "rozvoj JM".

Nezačali jsme tvrdit, že výstavba je potřeba, jen proto, že na nás developeři zatlačili. Nezačali jsme tvrdit, že JM se musí rozvíjet, a tím měli na mysli výhradně začít někde něco stavět. Nemáme u developerů zainteresované kamarádíčky, kteří si nás vodí na nitkách jako loutky a za protlačení multifunkční haly či office slibují odměnu. Znovu připomínáme:

• Životní podmínky obyvatel JM jsou radním a zastupitelům HPP11 přednější, než výstavba komerčních projektů, majících negativní dopad na Jižní Město. Nebudeme rovněž podporovat žádné projekty, proti kterým budou stát občané JM.

Co nás vede k velmi obezřetnému přístupu při povolování stavebních záměrů, jsme sdělili > zde

• Co se tedy na JM staví?

S dovolením ocitujeme odpověď pana starosty (06/2015): Na Chodově a Hájích probíhají stavby rodinných domů, probíhá dostavba OC Chodov, dostavba a rekonstrukce MŠ Janouchova. V dubnu 2017 bude dokončena stavba téměř dvou stovek bytů v bytovém domě Zahrady Opatov, investor připravuje stavbu polyfunkčního domu proti hasičské stanici v ulici Květnového vítězství a mohl bych dál pokračovat. Komise pro strategické územní plánování připravuje ve spolupráci s IPRem zadání regulačního plánu pro oblast Opatov - Na Jelenách, jednáme o rozvoji problematického území kolem stanice Roztyly aj. Myslím, že Praha 11 není zbavena rozvoje, jen jsou zastaveny nesmyslné a finančně nekryté projekty minulé radnice a megalomanské výstavba bytových, obchodních a administrativních projektů, které jednoznačně parazitují na stávající infrastruktuře a veřejné vybavenosti. Rádi bychom uvítali investory s rozumnými a nezatěžujícími projekty v oblasti právě občanské vybavenosti, ale nikdo z nich nemá zájem, jen byty a kanceláře, a toho si myslím zde máme dost a dost. S přáním pěkného dne Jiří Štyler...

 

Praktický návod, jak občan může hájit své právo na příznivé životní prostředí

Občan (respektive Spolek občanů) má v dnešní době velmi silné postavení účastníka řízení, srovnatelné s právy obce, pokud se včas zapojí do příslušných správních řízení. Právo na příznivé životní prostředí a jeho ochrana vychází z Listiny základních práv a svobod a konkrétně v čl. 35 je uvedeno:

§ (1) ‚‚Každý má právo na příznivé životní prostředí.“

§ (2) ‚‚Každý má právo na včasné a úplně informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.“

§ (3) ‚‚Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovanou zákonem.“

Česká republika navíc ratifikovala mezinárodní Aarhuskou úmluvu, která zaručuje občanům:

- právo na informace o životním prostředí

- právo na účast v rozhodování

- právo na právní ochranu v záležitostech týkajících se životního prostředí

Právo na informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů je upraveno v zákoně č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Pro občana je podstatné vědět, jakým způsobem může aktivně dosáhnout příznivé životní prostředí. Podstatné je včasné zapojení občana popřípadě spolku občanů v správních řízeních podle:

• stavebního zákona, jako příklad uveďme Územní řízení, Stavební řízení, pořizování územních plánů a jejich změn

• zákona o ochraně přírody a krajiny

• vodního zákona

Procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) se může účastnit každý, tedy i jednotlivec.

Podívejme se konkrétně, jak postupovat u správních řízení podle stavebního zákona nebo zákona o ochraně přírody, pokud účast v řízení vyplývá z §70 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

Zákon o ochraně přírody umožňuje občanům účast v řízení s dopadem na životní prostředí prostřednictvím Spolků (dříve občanských sdružení), jejichž hlavním posláním (podle stanov spolku) je ochrana přírody a krajiny. Takový spolek je oprávněn, pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby byl předem informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Tato žádost příslušnému orgánu je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně. Žádost o poskytování informací je zároveň nezbytnou podmínkou účasti spolku v řízeních.

Spolek je oprávněn se účastnit správního řízení, pokud oznámí svoji účast písemně do osmi dnů od data sejmutí vývěsu informace o zahájení řízení z úřední desky, nebo ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno písemně dopisem. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu (tzn. městské části nebo magistrátu). V případě vyhlášení záměru prostřednictvím úřední desky nejsou písemné dopisy rozesílány.

Prakticky to znamená, že spolek musí průběžně hlídat příslušnou úřední desku daného úřadu, aby se mohl přihlásit do příslušného řízení do 8 dnů. Výše uvedený popis není zevrubným návodem, jen ukazuje:

• jak je důležité být organizován ve Spolku, právnické osobě s hlavním posláním Ochrany přírody a krajiny daleko dříve, než dané správní řízení je zahájeno

• požadovat každý rok předem u příslušného správního orgánu, aby Spolek byl předem informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních

• sledovat průběžně úřední desku příslušného správního orgánu, aby Spolek oznámil včas písemně do 8 dnů příslušnému správnímu orgánu svoji účast

Cílem výše uvedeného návodu není Vám podat právní výklad, ale podělit se o praktické zkušenosti. Pokud se Vám zdá, že celý proces je komplikovaný a v praxi těžko realizovatelný, máte pravdu. Cílem této složitosti je v praxi občanovi zabránit v uplatnění jeho základních práv na příznivé životní prostředí. Dříve než se občan rozkouká, je vše schváleno a občan má smůlu. Proto je velmi důležitá spolupráce mezi občany, spolky a sdílení praktických zkušeností.

Svá ústavní práva ohledně příznivého životního prostředí nemůžete dosáhnout sami jako fyzické osoby, ale prostřednictvím právnické osoby Spolku.

• Jak založit občanské sdružení? > zde

• Příběh Milíčova

Společnost Skanska staví megalomanský projekt velikosti města Jáchymova pro téměř 3000 nových občanů bez občanské vybavenosti na území původní louky ležící mezi původní zástavbou a Přírodní památkou Milíčovský les a rybníky. Původně vila-domy se zahradami měly vyrůst jen na malé části původních skladů a louky měly sloužit jako nárazníkové pásmo parku mezi původní výstavbou a Přírodní památkou, která je nejvýznamnější lokalitou zvláště chráněných žab v Praze. Skanska s Magistrátem hlavního města Prahy (MHMP) opakovaně navyšovaly intenzitu zástavby s odvoláním na veřejný zájem na výstavbě sociálních bytů a nedostatkové občanské vybavenosti. MHMP prodal pozemky bez výběrového řízení společnosti Skanska po navýšení míry využití území bez zohlednění vyšší tržní ceny pozemků.

Poté co společnost Skanska nabyla veškeré pozemky a měla navýšenu míru využití území, zapomněla na předcházející závazek sociálních bytů a občanské vybavenosti a postavila komerční bytový projekt, který maximalizuje jen její zisk. Obdobným způsobem probíhal prodej většiny stavebních parcel na Praze 11.

Správní soud zrušil pravomocně Územní rozhodnutí na Milíčov sever a zrušil i pravomocně Výjimku z ochrany kriticky a silně ohrožených živočichů udělené společnosti Skanska, která je podmínkou pro pokračování stavby.

Společnost Skanska nejenom v místě zástavby negativně zasahuje do vývoje stovek až tisíců zvláště chráněných živočichů, které se dle zákona těší nepřísnějšímu stupni ochrany v České republice, ale významně prohlubuje deficit dešťové vody v Přírodní památce Milíčovský les a rybníky a území Natura tím, že dešťové srážky původně zásobující tato chráněná území budou z většiny nových zpevněných povrchů nově odvedeny mimo chráněná území.

Z výše uvedených důvodů vyzvala nová Rada MČ Praha 11 společnost Skanska k okamžitému zastavení výstavby na etapě Milíčov Lesní do doby pravomocného udělení Výjimky z ochrany kriticky a silně ohrožených živočichů.

• Více o kauze Milíčov > zde

• Kauza Milíčov obrazem > video

Zděnek Kvítek, Aleš Kulhánek, Martin Farmačka

 oddelicka

Související odkazy:

• Schéma povolovacího procesu záměru v ČR od roku 2015 > PDF ; JPG

• Od územního plánováni až po postavební povoleni (Zelený kruh 2008) > PDF

• Efektivní účast v procesu EIA (Arnika 2006) > PDF

• Jak se zapojit do procesu EIA?

• Účast spolku v řízeních

Víte co je "funkční využití území"?

 

Komentáře  

+4 # jan netolický 2015-10-30 18:34
Tato fotka - návrh zástavby okolí stanice metra Opatov (arch. Bílek) vypadá velice zajímavě. Jižňák by okamžitě byl více viditelný a obdivovatelný.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-3 # Ivo Zdražil 2015-11-03 12:12
Jednoznačně souhlas s p. Netolickým.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Čeřovský 2015-11-12 19:13
Tohle by mohl obdivovat jedině nějakej psychopat nebo člověk, který tady nebydlí a nemá k JM žádný vztah. Tyhle monstra si stavte v centru..., my tady chceme parky, stromy atd.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # jan netolický 2015-11-12 20:00
Pane Čeřovský , tímto oslovením můžete titulovat maximálně sám sebe. Když chcete parky a stromy , tak se odstěhujte do Brd. Podle toho návrhu by se změnil ráz Jižního Města. A myslím , že k lepšímu. Schválně zkuste nechat hlasovat o této změně a možná se budete divit.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-2 # Čeřovský 2015-11-12 22:40
Nechám to Vás, pak dejte vědět. Mně stačí kdo vyhrál volby a s jakým programem, to snad hovoří za vše....
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Ivo Zdražil 2015-11-03 12:10
Jenom jedna poznámka: nic proti obecné snaze bránit "příznivé životní prostředí", ale pokud někdo má zájem si koupit byt v nějakém zajímavém bytovém projektu na P-11, tak oproti jiným pražským částem (např. P-5), prakticky nemá možnost. Tím se však konzervuje současný stav a místo přilákání i majetnějších lidí do této lokality, bude dosaženo zcela opačného efektu. Neobhajuji tímto některé nesmyslné projekty, které byly pozastaveny, ale soukromé bytové výstavby na P-11 je žalostně málo. Lidé jako já, kteří chtěli investovat do nového bydlení na P-11, tak nakonec P-11 opustí a přestěhují se do jiné části Prahy.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Martin Famačka 2015-11-03 21:36
Pane Zdrazile, nevim co povazujete za "zajimavy bytovy projekt" a proc ho zminujete zrovna v souvislosti s JM, ktere je tvoreno poctivymi panelaky, jimz "nove projekty" s tenkymi stenami, krivymi lodziemi a papundelkovymi koupelnickami (viz. Milicov) nesahaji ani po paty?

JM je navrzeno pro jisty objem lidi. Je absurdni myslet si, ze se nas sem vejde dvakrat tolik. NEVEJDE! Ti, co tu ziji, maji svuj zivotni prostor, casto minimalni - stezka mezi domy, lavicka pod stromem. O ten byste je pripravil novou vystavbou, vmacknutou mezi dalsi domy ci na posledni zelenou plochu, kam vsichni radi chodi zapomenout, co je to beton. Protoze kazdy "zajimavy projekt" nekde musi stat. Bud se napere do stavajici zastavby nebo vedle ni. Zrusite park nebo seberete lidem stavajici velke parkoviste? To uz tu bylo a gradovalo to volbami, a nazor lidu znate.

Nepiste nic o konzervovani. Zivot je o tom, ze se nekde usadite a tam zijete. Nepripadam si jako "konzerva", kdyz bydlim na jednom miste a nekočuji po krajich ceskych. O kazdem domkari byste mohl rici, ze je "konzerva". JM je mesto pro zivot, ne poust Abu Dhabi, kde si kazdy prachaty maniak postavi vez do oblak. Tendence privest na JM dalsi a dalsi lidi a zaroven tim ignorovat stavajici obyvatele je chorobna tendence developeru a jejich prisluhovacu. Necht si stavi a rozviji, ale JINDE. Tito lide si sami rikaji o odmitani tim, jak se chovaji.

JM je jiz "rozvinuto" pro potreby jeho obyvatel: BYDLI SE TU, a dobre. Doprava bohuzel uz ted je jaka je a co ji rozhodne neprospeje, jsou dalsi tisice aut, ktere nova vystavba "zajimavych bytovych projektu" na JM privede.

Pane Zdrazile, preji vam dobre bydleni, ale pokud by mi kvuli vam meli sebrat parkovaci prostor (verejna vybavenost) pred domem, misto nej postavit dva tri bytove domy s 8NP pro dalsich 150 rodin a blizke chodniky sa maji poset dalsimi 100 auty, pak se omlouvam, ale NECHCI vas tu. Pro dalsi lidi tu proste NENI MISTO, proc to neustale nekomu nedochazi...?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Tonda S. 2015-11-03 22:32
Možná by to chtělo občas otevřít oči a neopakovat naučené formulky.
O výstavbě na milíčově nikdo netvrdí že je to bůhví jaké rezidenční bydlení, na druhou stranu kvalita je asi tak 100x lepší než u průměrnýho paneláku na JM - ty totiž pro vaší informaci mají vámi vytýkané papírové stěny, umakartové koupený a kuchyně, a rovný jsou tak možná v rámci toho jednoho panelu. Vím o čem mluvím, odjakživa tu v nich žiju, a zmíněné "vlastnosti" mi už nijak nevadí, ale porovnávat to zrovna se skanskou je opravdu vtip první kategorie!
A když mluvíte o číslech, můžete uvést kolik bytů JM má a kolik z toho se postavilo za posledních řekněme 8 let? Na dvojnásobek to opravdu nevím.
A logika že stavět se má jinde je taky super, a KDE teda? Na polích za Prahou? Fajn, to se posledních x let děje a stejně všechny ty auta pak jedou přes jižák do centra, takže kde je ta výhoda?

Nejsem zastáncem či dokonce poskokem developerů, ale zcela se ztotžňuji s argumentem že alespoň část bytů úrovně 21.století na JM citelně chybí! A kdybyste nevěděl co třeba takové bydlení splňuje, tak je to mimo jiné právě možnost zaparkovat jako normální člověk v rámci toho areálu. Ostatně jsem velmi zvědav jak budete řešit parkování na JM, aut zatím logicky přibývá (tak jak přibývá a přibývat bude v rámci celeé společnosti) i pouze v současné zástavbě, rok od voleb utekl a zatím se tady na JM II přemalovaly akorát dvě čáry...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-7 # Jan Dobeš 2015-11-03 23:00
A jéje, někdo se nám tu snaží sdělit názor a neumí se pod něj ani podepsat... to je úroveň! Občane, čeho se bojíte? Chcete vůbec, aby na vás někdo reagoval, aby se diskuze někam pohnula? Je mi za vás trapně.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-6 # Martin Farmačka 2015-11-03 23:05
Pane Dobesi, to jste takhle vostre napsat nemel, ted dostanete od dalsich anonymu zaporne hodnoceni. Jak to tak chodi, kdyz se tu o necem vyjadrite vecne a konkretne:-) Nicmene mate pravdu, ze clovek by se mel podesat pod to co kde napise, minimalne je to slusnost. Mozna to v lidech casem vypestujeme, kdo vi.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+13 # Tonda S. 2015-11-04 22:21
Vy byste měl především v sobě vypěstovat schopnost reagovat na to co je vám jako zastupiteli dáváno za dotazy, a nikoliv se snažit kádrovat kdo vám ty dotazy dává, tím tak maximálně ukážete na neschopnost reakce a snahu to zbagatelizovat a zakrýt to že neodpovíte.

Věcná reakce je jednak právě o číslech, o jasných návrzích a především bez zbytečných emočních řečiček a perel typu jak je panelák poctivé bydlení. Zkuste se zeptat těch co měli dříve majetky v místě kde stojí váš panelák co na vaše skvělé bydlení říkájí, a nebo těch co měli panelák vedle dříve než vy, jak jim ten váš zlepšil životní prostředí! Nikdo nechce stavět nové JM, ale tahle logika že můj byt je ještě ok ale každý další už je zahušťování je tak maloměšťácká že se to nedá.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-6 # Zděnek Kvítek 2015-11-06 13:58
Vážený pane Tondo,
já si také myslím jako ostatní diskutéři, že je elementární lidskou slušností se při jakékoliv komunikaci představit, ale to je nakonec Vaším osobním rozhodnutím. Pravděpodobně si za svými vyjádřeními osobně nestojíte, a proto se potřebujete schovávat za anonym. Mým osobním rozhodnutím je, zda budu či nebudu na anonym reagovat.
Souhlasím s Vámi, že : "Na Jižním Městě citelně chybí byty úrovně 21.století!" a to my chceme právě změnit tím, že chceme zajistit životní prostředí pro obyvatele odpovídající 21.století a ne počátkům 19. století. Chceme postupovat tak, že alespoň nebudeme zhoršovat životní prostředí oproti plánům zástavby před 40 lety.
Poctivě postavený panelák je poctivé bydlení jako kterýkoliv jiný poctivě postavený dům. Paneláky se stavěly po celém světě včetně západních zemí. Odpovídají industriálnímu přístupu ve stavebnictví a potřebám po 2. světové válce.
Jižní Město se stavělo podle jednotného plánu před 40 lety tak, aby jako celek splňovalo tehdejší emisní normy, potřeby rekreace, oslunění atd. Takže každý, který se stěhoval do paneláku dopředu věděl, kde bude postaven další dům.
Vámi popsaná situace je čirá fabulace.
My chceme určitě dobudovat veřejnou vybavenost, kterou komunisti naplánovali, ale nedokončili, ale zcela odmítáme zastavovat plánované zelené plochy a rezignovat tak na ochranu životního prostředí, která je nosnou hodnotou bydlení ve 21. století.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # Tonda S. 2015-11-10 22:09
Je úžasné kolik prostoru v příspěvku se tu dokáže věnovat rozebírání toho jestli jsem dostatečně prokádrován na to abych se vůbec mohl zúčastnit diskuze, bravo! Pokud reagujete jako soukromá osoba, máte nárok na cokoliv. Pokud jsme ale na politickém webu a vy ty vystupujete jako zvolený zastupitel, očekává se že budete odpovědi na dotazy sypat z rukávu zcela bez ohledu na to kdo se ptá, protože buď je máte a nebo ne, cokoliv navíc je zbytečné.

K té historii - drtivá většina lidí vůbec nevěděla kde JM je, natož aby tušili kde bude stát další panelák, a přístup k informacím se s dneškem nedá absolutně porovonat, a každý byl rád že měl kde bydlet, nějaká revolta či občanská iniciativa v dnešním smyslu nepřipadala vůbec v úvahu, takže to vaše tvrzení je značně přitažené za vlasy.

Za poctivé bydlení bylo kdysi považováno pavlačové bydlení se společným WC na patře, leč doba je jinde a jak se shodujeme, bydlení dnešních standartů tu prostě není. Nevím co je zelená plocha, pokud je něco park, parčík, hřiště atd, tak to samozřejmě nikdo zastavovat nechce, ale pokud je něco je porostlá či spíše zarostlá plocha(nebo dokonce stavební pozemek), tak tam už se prostě takhle přístup držet nedá, a o žádné nosné hodnotě se mluvit nedá. Nejdřív musím uspokojit základní potřeby lidí, pak si můžu hrát na to ostatní.

Nicméně děkuju za alespoň trochu kostruktivní přístup.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-5 # Martin Farmačka 2015-11-11 13:58
Tondo Es, spis je uzasne, jaky mate problem podepsat se za svuj nazor. A ted jste ve fazi, kdy je vam trapne couvnout, predstavit se, sdelit odkud jste - to neni kadrovani, to je pouha slusnost dospeleho cloveka. My sami vystupujeme sami za sebe a neseme dusledky svych slov - je to odpovedne a ne jinak mozne.

Druhou moznost mate oficialne podat dotaz na podatelne MC, ovsem opet to bez podpisu nepujde. Úřední šiml je previt a pozaduje, abyste vase jmeno "vysypal z rukavu" bez debat - tim to zacina, tim to zacit ma.

Nezaznamenal jsem ve vasem vzkazu zminku, zda vas zajimaji zivotni podminky, ktere mohou byt stavebnim zamerem zhorseny a zda byste se "postaral o lidi" i zpusobem porizenim zameru vystavby navzdory navyseni emisi, huku, dopravy...? Jiz se nejedna o casto laicke hledisko, kdy se vam nelibi pozemek proto, ze je zarostly. Musite jit do hloubky problemu, nekde postavit barak je dusledek predesle dukladne rozvahy nad dokumentaci, ne napadem z dlouhe chvile. Zastupitel ma odpovednost za lidi, zatimco vy jen sam za sebe. Proto se vam tu snadno mluvi, ke vsemu se pod to (jak sam citite) nemusite podeptat:-)

Nas nazor znate: Životní podmínky obyvatel JM jsou radním a zastupitelům HPP11 přednější, než výstavba komerčních projektů, majících negativní dopad na Jižní Město. Nebudeme rovněž podporovat žádné projekty, proti kterým budou stát občané JM.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Liška 2015-11-28 20:09
Dobrý den, jen pro informaci. Kulatý Chodovec. 11 let starý projekt od Skansky. 11let se to soudí kvůlí špatné střeše, plísně, popraskané zdi, špatné trubky od topení atd.. Každý má parkovací místo a plná ulice aut. Liška
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-2 # Ivo Zdražil 2015-11-04 07:57
Díky za Váš názor, protože jsou však naše názory zcela rozdílné (že by byl panelák "poctivou" výstavbou, tak tento názor skutečně nesdílím), tak si dovolím již pouze jednu poznámku. Zbytek rozhodnout občané ve volbách, zda chtějí, aby se JM rozvíjelo nebo jak píšete, zůstalo "rozvinuto" pro potřeby jeho obyvatel jak je tomu nyní (já si to překládám jako zakonzervování a udržování jeho současné podoby). Takže ta poznámka: je to sice již pár let co se stavěl kancelářský komplex na Chodově "The Park" a celkem nedávno, kdy vzniklo OC Chodov. V obou případech v té době protesty, nářky nad životním prostředím. Díky Bohu, že alespoň vzniklo toto, velmi dobře si pamatuji předchozí stav a jsem rád, že alespoň bez protestů pokračuje i dostavba OC Chodov. Pořád mi tam však chybí ta nová bytová výstavba k čemuž jsem se už vyjádřil a samozřejmě souhlasím i s názorem Tondy S. Přeji Vám hezký den!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Martin Farmačka 2015-11-04 15:51
Pane Zdrazile, muzeme mit rozdilne nazory, to je v poradku. Ja tvrdim, ze na JM se zije dobre, vy (a dalsi) byste tento stav zmenil vystavbou. Sam vidite, ze neni kde stavet, ze je tu husto, coz je pro vas zrejme jen "nedulezity detail". Nechci hledet z okna na fabriku nebo office, podobne zamestnance v akvarku nemusi zajimat, co mam na taliri. Proto byty pro lidi jsou na sidlisti a ne v prumyslove ci kancelarske zone, kam se za praci dochazi. Vami zmineny The Park stoji na extremnim miste: primo u dalnice. Zatimco kazdy den se do The Parku z metra Chodov line strudl mravencu (nebydlicich na JM!) vydelat sve penize, komplex NONSTOP posila hluk z dalnice do nizsich domku stareho Chodova. A za tohle jste rad...? Je mi jasne, ze vy tam domek nemate.

Idea budouciho OC Chodov vznikla v 80. letech (misto planovanych drahych hotelu pro cizince) formou realizace OC Ruze, tehdy prvni velky obchodak na JM. Dnes na tom miste vznika novy OC Chodov. Boura se stare, buduje nove. Kez by se takto postupovalo pri "rozvoji " JM! S panelaky tohle provest nelze - jejich obyvatele by jiste nesouhlasili. Tedy "rozvijet" JM znamena obestavovat ho dalsimi budovami, cimz dochazi k zahustovani zastavby, ke zhorseni zivotni urovne stavajicich obyvatel, k ucpani komunikacich. S tim mam souhlasit? Nikoliv. Tim spis, ze toto nerespektuje nekdo, kdo na JM nebydli.

Pokud chcete na JM nove byty a nevadi vam zahustovani, zacněte s pozemkem pred vasim domem. Obehnete lidi v dome, zhotovte petici za vystavbu bytoveho domu naproti vasemu, pro dum 10 NP se jiste najde dost zajemcu i ochotny investor. Proc se ma JM "rozvijet" jen pred okny nekoho jineho, nez zrovna toho, kdo si to verejne preje:-? Tedy je to ve vasich rukach.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Martin Famačka 2015-11-03 21:53
Pane Netolicky, vsak si zakupte v Zahradach Opatov byt, z jedne strany vam bude nonstop svitit prave Novy Opatov, z vychodu sportoviste Mikulovky, z jihu asi Kaufland, ze severu pak parkoviste Skansky a rusna Hviezdoslavova, kolem dokola dnem i noci busy, auta, nakladaky - smrad, hluk, popilek... Muzete zhluboka dychat a obdivovat Novy Opatov, denne se plnici deseti tisici neznamych lidi. Mozna potom vam dojde, o cem se v clanku na webu HPP11 pise. Nemusite byt nas volic a stejne nechceme, abyste "umrel drive nez musite". Coz potka nejen vas, pokud si nechame sve zivotni prostredi zhorsit. A vezte, ze developerovi je to uplne jedno... ten chce jen vase penize, ne zdravi.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Zděnek Kvítek 2015-11-04 15:04
Sami developeři dobře vědí,že byty prodává poloha bytů, blízkost zeleně, příznivé životní prostředí, a proto tyto hodnoty jsou součástí všech jejich reklam. My jen říkáme, že na tyto hodnoty nemají jen nárok noví obyvatelé Jižního Města, ale i stávající.

Nové projekty se jmenují Na slunečním vršku, Luční, Lesní, ale ne podle Vašich preferencí Ve stínu, Ve smradu, Bez hřiště, V hluku, Bez školky, Na betonu.

Mně by se líbilo studii pana architekta Bílka realizovat na Marsu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Tonda S. 2015-11-04 22:13
Cituji Jan Dobeš:
A jéje, někdo se nám tu snaží sdělit názor a neumí se pod něj ani podepsat... to je úroveň! Občane, čeho se bojíte? Chcete vůbec, aby na vás někdo reagoval, aby se diskuze někam pohnula? Je mi za vás trapně.


Vás jsem se taky na nic neptal, takže váš názor mi je vcelku jedno. Jsme na internetové diskuzi, nikoliv na výslechu STB, takže míru zadávání svých osobních údajů si určím já sám a moje voličské právo to nijak nezmění.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-1 # Marek N. 2015-11-05 10:21
Přesně. Současné vedení je tu proto, aby se v silnicích prohloubily díry, přechody na vozovce samou bledostí zmizely a aby se zabránilo novému pohodlnému parkování. Však je pohodlnější jezdit třikrát kolem baráku a hledat místo k zaparkování, že? Nestavte domy, stavte garáže. Alespoň něco. Dost lidí by to ocenilo. Vy vlastně řešení nehledáte. Jste tam proto, aby jste celé roky říkali na všechno ne a měli těžkou pohodičku. Takhle to působí na mě. Přeji hezký den.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-2 # Zděnek Kvítek 2015-11-05 13:51
Vážený pane Marku,
MČ má po předchozím vedení prázdnou pokladnu s dluhy a její prioritou je s omezenými prostředky rekonstrukce školek a škol. Sotva se seženou prostředky na tuto prioritu. Stavění podzemních garáží má pro MČ nižší prioritu než školky. Navíc, na Jižním Městě je několik již postavených garáží s prázdnými místy, sám možnost placeného parkování využívám. Nic není zadarmo , když chcete parkování v garáži, budete si muset zaplatit nájem parkovacího místa a projít se domů jako já. Pokud vehementně chcete mít garáž před svým domem a budete chtít si Vaši garáž zainvestovat, tak výstavbu podzemní garáže jistě podpoříme, pokud výstavba bude mít většinovou podporu obyvatel z okolí a nebudou překračovány hygienické limity emisí, hluku, bude zajištěna dopravní průchodnost a nebudou narušeny stromy.
Pokud vám mizí konkrétní přechody pro chodce a máte problémy s konkrétními dírami ve vozovce, Vaše vyjádření nebylo jen obecným básnickým obratem, tak prosím nahlaste daná konkrétní místa na MHMP a nebo paní radní Dr. Zdeňkové, určitě Vaše podněty předá na MHMP.Cituji Marek N.:
Přesně. Současné vedení je tu proto, aby se v silnicích prohloubily díry, přechody na vozovce samou bledostí zmizely a aby se zabránilo novému pohodlnému parkování. Však je pohodlnější jezdit třikrát kolem baráku a hledat místo k zaparkování, že? Nestavte domy, stavte garáže. Alespoň něco. Dost lidí by to ocenilo. Vy vlastně řešení nehledáte. Jste tam proto, aby jste celé roky říkali na všechno ne a měli těžkou pohodičku. Takhle to působí na mě. Přeji hezký den.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-1 # Martin Farmačka 2015-11-05 23:24
Marku En, pokud jste cetl clanek, vite, ze se na JM stavi dost vydatne. Pokud jste clanek, pod nimz reagujete, necetl - je to velka skoda, protoze poukazujete na neco, co je v clanku zodpovezeno.

Chtel byste hromadne garaze? Vyborne! Nekolikere jsou vyprojektovany, chcete je posadit pred okna vaseho bytu? Kdeze bydlite? Muzete si o ne prijit pozadat na blizicim se zastupitelstvu! Pokud vas neuspokoji, pozadejte tez o variantu bytovych domu pobliz, at se garaze zaplni a vice se na nich vydela. Obcane ze sirokeho okoli k vam budou jezdit parkovat, motory vam pod nosem budou startovat, vsichni budou spokojeni, nejvice vy sam.

Pripominam, ze minula radnice upustila od vystavby ctyr HG z duvodu nevole obcanu JM! A pokud si obcane JM neco jmenovite neprali, vy byste to klidne postavil proti jejich vuli? Takhle by se podle vas mela radnice Prahy 11 chovat ke svym obyvatelum?! Jsem moc rad, ze nejste starostou VY, protoze neco takoveho tu bylo a neni to tak dlouho. A byl to des.

Pokud nekde bledne prechod pro chodce, nenechavejte si toto zjisteni pro sebe, napiste nam KDE prechod je a my vam nater zebry zaridime... chce to jedine: neco pro to udelat nez jen "remcat" a ztracet cas u pocitace.

Pokud nekde vidite derave silnice, obratte se primo na TSK, pokud jste si nevsiml, P11 si sama silnice neopravuje. Ale dobre, mame na P11 odbor dopravy, takze pokud nam sdelite KDE diry jsou, zaurgujeme to. Spolupracujte, nebot jen tim se neco zlepsi... predem vam dekuji za snahu neco kolem sebe zmenit.

P.S. Spoustu obdobnych informaci vam jiz napsal Dr. Kvitek, alespon vidite, ze splneni vasich prani jsou realna, staci se o nich zacit bavit.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Tonda S. 2015-11-10 22:21
K těm garážím - samozřejmě že bych si je přál přímo u svého domu, tak jak je to běžné, aby člověk mohl normálně zaparkovat a dojít co nejblíž domů. Vy byste si je přál kde? Na druhém konci města někde u dálnice, abyste zaparkoval a mohl jet domu MHD nebo jak?

Mě někdy přijde že někdo žije na jiné planetě... Bohužel mlčící většina trpí výkřiky jednotlivců. Parkovací domy slouží místním, žádnému širokému okolí. A pakliže obyvatelé JM mají auta a používají je, tak chtějí samozřejmě i parkovat. Takže nevím koho před kým bystě chtěl chránit. A logika že si někdo něco nepřeje má přesně tu hranici veřejného zájmu - pakliže si občané nebudou přát platit daně, tak to budete podporovat? Pořád se oháníte životním prostředím, ale to že většina lidí tady musí den co den objíždět večer po návratu z práce celé bloky při hledání místa a škodí tedy životnímu prostřední daleko více vám asi nevadí. Hlavně že pár lidí má hezkej výhled z okna na zarostlou metrovou navážku uprostřed bloku na který chodí psi na záchod.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-1 # Martin Farmačka 2015-11-11 15:01
Chapu, ze byste rad parkoval pred domem, mel to k auticku 5 kroku a denne je túroval i do oken vasich sousedu, ale co kdyz ostatni lide kolem vas tohle nechteji? Proc by meli slychat v loznicich startujici auta? Delal jste si nejaky pruzkum u vas v dome? Vytisknete si tyto dva obrazky a zjistete si, jestli vas dum chce mit pred domem krabici:

Mozna casem nabudete nazoru, ze vase osobni pohodli by mohlo ustoupit pohodli vetsiny, ze unosna pochozi vzdalenost 5 - 10 minut k parkovisti je pro vas (motoristu) snesitelna, cimz zaroven bude oddelen spokojeny zivot obyvatel vaseho domu od soustavneho huceni motoru a smradu pobliz. Pokud nejste domkar, holt musite dbat na obcany kolem sebe.

Pokud se skutecne domnivate, ze "Parkovací domy slouží místním, žádnému širokému okolí", pak doporucuji (az budete delat anketu s obrazky HG), poptejte se lidi, kdo je ochoten vzdat se volneho mista na stavajicim hromadnem parkovisti a platit si 1500,- az 2500,-/mes v novych HG, jenz volne parkoviste NAHRADI. Mozna jste prehledl, ze ctyri HG na Hajich mely nahradit stavajici verejnou vybavenost. Do toho modre zony, aby obcane nemeli jinou sanci, nez si misto v HG koupit. A samozrejme, pokud se HG nenaplni, tak se kapacita proda zajemci odjinud. Snad jste se blahove nedomnival, ze rezidentum JM byla radnici DM nabidnuta moznost vyhodnejsiho pronajmu?!

Pravo obcana na "pekny vyhled z okna" nezbyva nezli respektovat. Na JM se bydli a zije ku spokojenosti vetsiny. Tato vetsina si nepreje o "pekny vyhled z okna" prijit a povazuji to za logicke. Lide na JM prisli BYDLET, byl tu prostor, mezi domy travniky a ted nekdo zacne s "rozvojem" toho co leta spolehlive fungovalo:-! Pokud vy chcete obcany JM pripravovat o jejich stavajici pohodli, ziskejte volice na svou stranu, kandidujte, vyhrajte volby a zacnete devastovat. Tip na volebni plakat: Kdo chce na JM spokojene bydlet, je evidentne z jine planety! myslim, ze to zabere... je otazkou na koho?

I psi maji pravo na zivot, az se uspori "nejaka kacka" do obecni kasy, snad se pro ne najde reseni (pozemek), kde si budou moci spolecne zaskotacit.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Iva Zdražil 2015-11-09 08:28
Cituji Marek N.:
Přesně. Současné vedení je tu proto, aby se v silnicích prohloubily díry, přechody na vozovce samou bledostí zmizely a aby se zabránilo novému pohodlnému parkování. Však je pohodlnější jezdit třikrát kolem baráku a hledat místo k zaparkování, že? Nestavte domy, stavte garáže. Alespoň něco. Dost lidí by to ocenilo. Vy vlastně řešení nehledáte. Jste tam proto, aby jste celé roky říkali na všechno ne a měli těžkou pohodičku. Takhle to působí na mě. Přeji hezký den.


Přesně tak, žádný urbanistický rozvoj Jižního města se konat nebude. Škoda. Lokalita měla velký potenciál pro vytvoření nového pražského městského celku. V Evropě je řada příkladů zdařené revitalizace takovýchto panelákových aglomerací. To by však chtělo trochu více odvahy a hlavně rozhled. Škoda, škoda ... Obložme si ještě těch pár zbývajících paneláků polystyrénem, dejme na to nějakou barvu a je hotovo! I tak díky všem za vyjádření k mým komentářům a mějte se fajn!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-2 # Martin Farmačka 2015-11-09 16:36
Pane Ivo, takze co byste kde zboural a misto toho co postavil? Aby se nam JM nezahustovalo, aby se vice neucpavaly komunikace a nešedivělo tu ovzdusi... jiste neprejete obyvatelum JM, aby stale vice zili jako přidušené sardinky. A prosim věcně, tady jste na webu HPP. Dekuji.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Ivo Zdražil 2015-11-10 12:34
Už jsem se nechtěl do diskuse zapojovat, ale když jste mě vyzval: rozhodně lokalita okolo stanice metra Roztyly nebo Opatov jsou spíše nevzhledným pustým místem (zvláště ten Opatov - hrůza!), kde vhodně zvolenou urbanistickou zástavbou nelze mluvit o žádném zahušťování. Město se musí měnit, rozvíjet, samozřejmě v souladu se zájmy jeho obyvatel. JM mohlo být zrovna příkladem některých ekologických urbanistických počinů, které naopak životní prostředí mohou stávajícím obyvatelům dokonce vylepšit. Nehájím žádné zájmy developerů, jsem pouze občan Prahy a s ohledem na skutečnost, že hodně pracovně i soukromě cestuji po světě, vidím, jak se svět mění. A jak někde, v tak krásném městě jako Praha (samozřejmě ne krásném díky JM), bohužel ne. Přemýšlejte nad tím a pokud hovoříte cizími jazyky, tak se jeďte někam podívat a snažte se věci vidět i jinak. A teď už se skutečně mějte fajn, protože ta diskuse by byla na dlouho a chtěl jsem pouze přispět s jiným názorem.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-1 # Zděnek Kvítek 2015-11-10 21:36
Vážený pane Zdražile,
právě proto, že mluvíme několika světovými jazyky a několik let jsme žili v zahraničí, tak můžeme srovnávat a víme co chceme a jak toho dosáhneme. Na Opatově chceme vybudovat centrum Jižního Města, které bude skutečným centrem města 21. století, tedy i s respektem k životnímu prostředí. Z výše uvedeného důvodu prosazujeme zpracování Regulačního plánu pro Opatov a Na Jelenách. Ve čtvrtek bude o tomto bodu hlasováno na Zastupitelstvu Prahy 11. Chceme to, co se osvědčilo ve Vídni, ale i v První republice. Zcela se podepíšeme pod Vaše: "chceme rozvíjet JM v souladu se zájmy jeho obyvatel" a já bych jen dodal, podle pravidel, které se osvědčily v kulturním světě.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-8 # ryznar pavel 2015-11-11 15:39
bohužel žvásty, za 25 let byl schválen v Praze pouze 1 (jeden) regulační plán v Praze a to regulační plán Anenského náměstí v Praze 1. Projednával se od roku 1994 do roku 2001. Projednání regulačního plánu většího celku je zcela nereálné. V malých městech a obcích typu Černošice nebo Dobříchovice, kde regulovali jen malou část obce tento proces i tak trval 3-4 roky.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-8 # ryznar pavel 2015-11-11 15:43 Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Zdenek Kvitek 2015-11-11 20:21
Cituji ryznar pavel:
bohužel žvásty, za 25 let byl schválen v Praze pouze 1 (jeden) regulační plán v Praze a to regulační plán Anenského náměstí v Praze 1. Projednával se od roku 1994 do roku 2001. Projednání regulačního plánu většího celku je zcela nereálné. V malých městech a obcích typu Černošice nebo Dobříchovice, kde regulovali jen malou část obce tento proces i tak trval 3-4 roky.


Regulační plán je součástí stavebního zákona a to že se nehodil panu Bémovi, Kolibříkovi a jim podobným, jen podtrhuje, jak je potřebný.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-1 # ryznar pavel 2015-11-12 00:19
samozřejmě, že je součástí stavebního zákona, ale zcela nefunkční součástí - proto také byl doprojednán pouze jeden RP a to ještě podle starého stav. zákona v roce 2001. Podle zákona z roku 2006 a podle vyhlášky 501 prostě projednat a schválit nejde ani kdyby všichni zúčastnění chtěli. Jinak by to jak městské části nebo i investoři nebo MČ ve spolupráci s investory klidně používali. je to takové územní řízení,ale asi 100x rozsáhlejší a složitější, zkuste to, ale nedáte to.. to nemá s bémem ani s kýmkoliv jiným nic společného. /navíc jak chlapci z vaší radnice dmožná vědí samospráva nesmí zasahovat do kroků státní zprávy, že ..? /
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Zděnek Kvítek 2015-11-12 12:17
Jsem rád, že jen potvrzujete v : "Jinak by to jak městské části nebo i investoři nebo MČ ve spolupráci s investory klidně používali." , že se Regulační plán nehodil Bémovi, Kolibříkovi a dalším do územního rozvoje, a proto ho nepoužívali. Proto nebyla postavena občanská vybavenost, jen maximalizován zisk. Chápu, že pro spekulanty s pozemky je to špatná zpráva.
Jinak můžete být klidný, pan Bém několikrát zdůraznil, že státní správa je zcela oddělena od samosprávy a žádné ovlivňování v žádném případu nehrozí, protože je to systémově zajištěno zákonem. Od působení pana Béma nedošlo v rozdělení kompetencí státní správy a samosprávy k žádným zákonným změnám, takže když jste neprotestoval dříve, tak nyní určitě k tomu nemáte důvod.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-2 # ryznar pavel 2015-11-11 15:35
od začátku roku 2014 stavební úřad Prahy 11 nepovolil výstavbu ani jednoho bytu v novém bytovém domě. Až v 3Q2015 zřejmě nedopatřením byl povolen jeden bytový projekt s 87 byty (asi štyler s farmačkou byli zrovna na dovolené). To je opravdu pěkný výsledek na stotisícovou aglomeraci. Jisté je tedy, že v příštích 2-4 letech zůstane JM ghetem, kde se vůbec nic nepostaví a potenciál stanic metra zůstane zcela nevyužit. Děkujeme
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Ladislav Kos 2015-11-11 19:27
V posledních několika letech bylo na JM postaveno téměř 2000 bytů, zejména na sídlišti Miličov. Bez občanské vybavenosti. Nevidím v takové zástavbě přínos ani pro město, ani pro občany. A někdy je opravdu lepší zástavba žádná než např. obytný soubor Javorový háj v Horních Měcholupech, excelentní to dílo fy Central Group. Ta chce stavět i na JM. Divíte se, že občané takovéto stavby nechtějí? Já ne. Ing.Ladislav Kos, zástupce starosty
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-2 # ryznar pavel 2015-11-12 00:22
a co přínos pro ty co by v těch nových bytech bydleli? bydlet se nesmí ? bydlení je zločin? jakože třeba 2 lidé kolem 30 chodí oba do práce rozhodnou se, že spolu chtějí žít, vezmou se chtějí si koupit byt, pak v něm založit rodinu, ale nemůžou protože bydlet se nesmí, bydlení je zločin, nás je tady dost, nikoho tu už nechceme, bydlení těch ostatních nám ničí životní prostředí
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Zděnek Kvítek 2015-11-12 11:59
Cituji ryznar pavel:
a co přínos pro ty co by v těch nových bytech bydleli? bydlet se nesmí ? bydlení je zločin? jakože třeba 2 lidé kolem 30 chodí oba do práce rozhodnou se, že spolu chtějí žít, vezmou se chtějí si koupit byt, pak v něm založit rodinu, ale nemůžou protože bydlet se nesmí, bydlení je zločin, nás je tady dost, nikoho tu už nechceme, bydlení těch ostatních nám ničí životní prostředí


Pane Ryznare,
pokud na Jižním Městě chcete bydlet, tak si stačí otevřít internet a můžete si koupit nebo pronajmout byt podle libosti. Jen fabulujete. To, že se náš systémový postup nelíbí spekulantům s byty a nemovitostmi jen ukazuje, že jsme na správné cestě.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Libor 2015-11-12 21:32
Cituji ryznar pavel:
a co přínos pro ty co by v těch nových bytech bydleli? bydlet se nesmí ? bydlení je zločin? jakože třeba 2 lidé kolem 30 chodí oba do práce rozhodnou se, že spolu chtějí žít, vezmou se chtějí si koupit byt, pak v něm založit rodinu, ale nemůžou protože bydlet se nesmí, bydlení je zločin, nás je tady dost, nikoho tu už nechceme, bydlení těch ostatních nám ničí životní prostředí


Pane Ryznare, vaše dosud nenarozené děti taky chtějí přijít na svět. Upíráte jim právo na život. Tak šup šup, aspoň 10 potomků. Pak se dá bavit o tom, že je nedostatek bytů pro vaše potomky. Kdyby byl nedostatek bytů, tak není spousta inzerce na volné byty. Developer nebude dávat peníze do inzerce jen proto, že má všechny byty už dnes vyprodané.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # ryznar pavel 2015-11-16 17:49
ahaha a víte co je trh ? proč nenařídíme, že budou v supermarketu jenom bíle jogurty a jahodové jogurty a bude zakázáno dávat do regálů další dokud se neprodá poslední? proč tam čeká vzadu skrčen 4 dny jogurt s lískovými oříšky na svého kupce? Aby trh fungoval musí být nabídka. Když si na reality.cz dáte filtr Praha 11/ osobní vlastnictví/ cihla / vyjedou vám 3 slovy tři byty na 100 tisíc obyvatel. přijde vám to normální? nedostatek nabízených bytů jen vede k tomu, že ceny rostou a dochází k tomu o čem píše níže vladimir iljič štyler..
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Ladislav Kos 2015-11-17 22:55
Pane Rýzner, to o čem píšete mi připadá normální. Pokud ceny bytů na JM tak utěšeně rostou a developeři nestaví byty nové, pak to svědčí pouze o jediném. Na JM není pozemek, který by vyhovoval územnímu plánu a dalším potřebným náležitostem k výstavbě bytů, tak aby záměr mohl developer předložit do územního řízení. Jinak by ho tam již dávno předložil. Ale myslím si, že většinu obyvatel JM netrápí, že se JM nezahušťuje. Dovolil bycvh si tvrdit, že je tomu právě naopak. Ing. Ladislav Kos, zástupce starosty
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Martin B. 2015-12-18 08:42
Lépe bych to nenapsal. Štyler a Farmačka byli na dovolené :D :D :D..
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-3 # Jiří Štyler 2015-11-14 23:29
Vážení, Vaše developerská diskuze mne velmi pobavila. Hlavně těch, co obhajují výstavbu a pláčí po nové, sociálně vyšší třídě obyvatel. Dobře znám připravované projekty i stávající výstavbu v Milíčově a její Skanska kvalitu. 1+kk a 2+kk si myslíte, že přivedou majetnější? Tak se běžte podívat na zvonky: asiaté, rusové, ukrajinci a ty doplňují čížci. Bez jediného metru občanské vybavenosti a stávající lidé z ul. Novomeského a Stříbrského si stěžují, že nemají po výstavbě Skansky kde parkovat. To je výsledek. Děkuji, to nechci opakovat. Zastánci, nechť přivedou investora stavícího byty nad 80m2 se školkou, školou, zadrav. zařízením a domem pro seniory. Ostatní popisované zoufalství a parazitování developerů můžete shlédnout i zakoupit v Horních Měcholupech. Na Jižním Městě NE! S přáním velmi pěkných dnů Jiří Štyler
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Martin B. 2015-12-18 08:46
Vy jste skutečně velký omyl. Jen tak pro informaci, krásně se na ty nové domy v Milíčově kouká. Jsou krásné. A udělejte prosím něco se svou prezentací, působíte (chováte se) jako vzteklý komunista. Mohla by Vám rupnout cévka. A arogance pana Farmačky mám už také plné zuby. Nic horšího se na JM už nikdy nezvolí, tím jsem si jistý.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Martin Farmačka 2015-12-19 00:44
Martine B, diky za vas bezobsazny prispevek, alespon pripomene obcanum chodicim na web HPP pro informace, ze existuji i lide jako jste vy - jedinci absurdnich nazoru, provokateri beze jmena, citici potrebu neco nekam napsat, ikdyz to bude naprosto o nicem. Opravdu si myslite, ze kdyz se "zapomenete" podepsat, ze se tu vami bude nekdo zabyvat? Nazory Nikoho nejsou obcanum JM nicim uzitecne, nelze jim naslouchat. Proto sebe ani nas neobirejte o cas, sbohem.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-3 # Jiří Štyler 2015-12-19 16:00
Martine, to je zbytečné, pán to má od přírody, od narození. Lepší už to nebude. Věnujme se něčemu smysluplnějšímu . Jirka
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Ondřej Prokop 2016-02-22 08:12
Citace:
"Zastánci, nechť přivedou investora stavícího byty nad 80m2 se školkou, školou, zadrav. zařízením a domem pro seniory. "
Přesně toto dle mého názoru přináší Alborg, který HPP11 blokuje. Ten chce stavět velké, drahé a luxusní byty na spodním pozemku a na pozemku výše pak VV v kooperaci s MČ, tedy například tu školku nebo domov seniorů. S čímž má mimo jino zkušenosti, protože charitativním způsobem provozuje na Zbraslavi projekt, kde dorostenci hlídají nemohoucí seniory a naopak mohoucí senioři tam hlídají děti bez rodičů.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Kos Ladislav 2016-02-24 12:12
Pane Prokope, opět lžete. HPP11 projekt Alborg neblokuje. Stavba stojí kvůli předběžnému opatření soudu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-3 # Ondřej Prokop 2016-02-24 14:31
Láďo omlouvám se, přiznávám chybu. Děkuji, že mě chytáš za slova.

Citaci měním na pravdivou. ..." který blokují někteří členové HPP11 skrze občanské sdružení Zelené Roztyly."

Díky za upřesnění a omlouvám se, že jsem tímto do svého výroku zařadil nechtíc všechny členy HPP11. Vím minimálně o 2, kterým Alborg nevadí a naopak ho podporují. Těch jsem se nechtěl dotknout.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Lukáš Hübner 2015-11-27 14:48
Dobrý den,
pokud zde na JM nebude regulovaná nová výstavba, pak se myslím můžeme těšit na postupný úpadek naší městské části. Nebudou zde přibývat nové služby ani obchody (najít na JM I dobrou kavárnu nebo restauraci je neřešitelný problém) a ani stávající služby nebude nic nutit k zlepšení. Například Albert na Hájích je jeden z nejhorších, ve kterých jsem nakupoval. Chtělo by to najít společnou řeč s developery a za pomoci regulačních mechanismů (plánovací smlouvy, územní plán, architektonické soutěže) postrkovat JM kupředu.

Podívejte se na okolí stanice metra Háje. Mezi Lidlem a lávkou je ohromný prázdný prostor, který se při nejlepší vůli nedá označit za zeleň. Pokud by tam bylo plánováno něco jako park (viz třeba Berlín a jeho Gleisdreieck - www.gruen-berlin.de/ .../ nebo si vyhledejte v Google "Gebrian Gleisdreieck park"), pak budu první, kdo by protestoval proti jakékoli výstavbě bytů nebo obchodních ploch. Ale tohle není ani park, ani zeleň. Jen místo, na kterém je tráva a když zaprší, tak bahno. Místo bez jakékoli občanské vybavenosti. Proč tam nemohou vzninkout třeba podzemní garáže s přímým vstupem z metra? Že to jde ukazuje příklad Paladia nebo centra Flora. A že jde vyjednat i slevy pro místní zase ukazuje bazén u centra Letňany. Proč tam nemůže vzniknout multifunční budova, která odstíní hluk z Opatovské pro obyvateleBajkon urské/Mnichovic ké a částečně Steinerovy?

Další prázdné místo je mezi lávkou a kruhovým objezdem Opatovská/Novom eského. To je plocha opět bez jakéhokoli užitku pro místní.

Jsem rád, že jste na radnici, ale uvítal bych místo nulové tolerance k developerům, rozumné jednání, které povede k tomu, že se JM posune dál. A že developeři by měli zájem na JM stavět a byli by ochotni k jednání ukazuje i Milíčovský Háj, který Skanska prakticky okamžitě vyprodala. A že to nebyly byty za hubičku.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Jiří Štyler 2015-11-29 11:06
Dobrý den Lukáši,
vedeme jednání se spol. Moravská invest, která sjednotila vlastníky pozemků mezi finančním úřadem a Bajkonurem. První návrh jsme zamítli, rozhovory jsou plánované, dovedu si představit jistou přiměřenou výstavbu včetně občanské vybavenosti. S přáním pěkného dne Jiří Štyler
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Lukáš Hűbner 2015-12-20 21:52
Dobrý den pane starosto,
je někde k vidění jejich návrh? Na webových stránkách nic nemají. Díky.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Jiří Štyler 2015-12-21 13:30
Dobrý den,
zatím to byly spíš shrnuté jednotlivé návrhy a ty RMČ zamítla. Tzn. vedle Bajkonuru 13 patrová Hájenka vedle berňáku 4 500m2 Albert + 400 parkovacích míst a dál od Opatovské další 4 - 6 obytných domů o 6 patrech.
Pěkné a klidné svátky přeje Jiří Štyler
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Zdenek Kvitek 2015-11-29 12:49
Dobrý den pane Hübnere,
regulovaná zástavba je typická právě pro rozvinuté kultury a města, neregulovaná výstavba je typická naopak pro rozpadající se společnosti třetího světa. My vítáme každého developera, který ctí zákony, pravidla a nulovou toleranci máme jen k podvodníkům.
Právě na území pod Opatovskou je vidět, jak je regulace potřebná. Právě zde jeden investor chtěl postavit dům napříč tohoto území s odůvodněním, že v tomto směru vedly dříve meze jeho pole. Meze vymezující vlastnictví měly jistě svoji logiku z pohledu zemědělství, ale nejsou relevantním argumentem pro urbanismus Jižního Města.
Místo pod Opatovskou je stvořené pro přiměřenou výstavbu občanské vybavenosti v zeleni, hledáme nejvhodnější řešení.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Lukáš Hűbner 2015-12-20 21:57
Dobrý den pane Kvítku, ano, já jsem pro regulovanou výstavbu a stavět podle historických mezí je samozřejmě nesmysl.
Jde o to, aby se apriori nezablokovala veškerá výstavba na JM, i ta místu prospěšná.
Ale podle vyjádření představitelů radnice to vypadá, že stop stav není a dočkáme se nějaké rozumné výstavby a nových věcí.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-3 # Martin Farmačka 2015-11-28 01:56
Pane Hubnere,
pokud jste sledoval ZMC, vite, ze napr. regulacni plan Opatova byl schvalen. Tedy poznejme, co lokalita Opatova snese, jaka je mira jeho vyuziti. Za sebe rikam, ze pokud je nekde "hnusna plocha", neznamena to, ze prave proto je k zastaveni. Developer odejde, my tu zustaneme. Potrebujeme tu ZIT, budme radi, ze se radnice zajima, jak vystavba ovlivni zivoty rezidentu. Zatim je jiste, ze "hnusny" a nezuzitkovany pruh zeme nikomu vzduch nezasvini.

Dale reaguji na vase slova ohledne prostoru mezi financakem a lavkou na Hajich, jde o pozemky majicich vice majitelu, snazicich se svou hlinu financne zhodnotit co to pujde, tedy idealne komercni vystavbou. A dokonce uz maji nejaky napad - trochu jsem pohledal v siti a nasel tohle. Co tomu rikate, prijde vam to dost "rozvojove"?

>>> drive.google.com/... /...

Vezte, ze o rozumna reseni se HPP snazi neustale, jen se o nich verejne nepise, proto mozna vznika dojem, ze vsechno "jen blokujeme". Predevsim blokujeme hloupe napady, kdy se investor snazi nam na JM postavit neco, co je prospesne pouze jemu a ne stavajicimu obcanovi JM. Ten je nas volic, o toho se musime postarat. To, ze se nam nelibi, pokud developer zatizi oblast, nevyresi v ni dopravu, nepostavi skolu ci ho vubec nezajima, ze vice zaspini vzduch pro mistni obyvatele, to uz jine nebude. Kazda strana mela nejaky volebni program, zaptejte se jinych stran na jeho dodrzovani. HPP rok po volbach se sveho drzi, trebaze k nelibosti mnohych.

Prijdte na pravidelna setkani pana starosty s obcany, dozvite se vic. Zatim posledni je k videni zde > www.youtube.com/.../

Dekuji za vas zajem.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Lukáš Hűbner 2015-12-20 21:37
Dobrý den pane Farmačko,
pokud se dobře dívám na obrázek, pak nemám problém s bytovou výstavbou v podobě tří nízkých a tří vysokých budov. S Albertem problém mám, protože podle skicy nemá vyřešenou dopravu (přístup jen od stanice metra, z druhé strany by lidé zřejmě využívali ulici Steinerovu) a to je nepřijatelné.
Pokud investor vyřeší přístup pro auta pro nové obytné bloky tak, aby auta nezajížděla do sídliště a příslušně upraví ulici Bajkonurskou (rozšíření, odbočovací pruhy na křížovatce s Opatovskou, atd), pak si myslím, že by tento návrh byl přínosný.
A bylo by vhodné s investorem uzavřít plánovací smlouvu (pokud to podle stavebních předpisů půjde) ohledně investic nejen do developerovy výstavby, ale i do jejího okolí a vybavenosti.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Martin Farmačka 2015-12-20 22:43
Pane Hubnere, mate pravdu - doprava v tomto miste je prusvih. Obrazek byl povazovan za smirak o nicem a dale nebyl analyzovan. Doprava je prusvih i jinde, pobliz jinych zameru vystavby. Nekdo na tohle musi myslet PREDTIM, nez se zamer vystavby uvede v realitu. Mame na to komisi pro reg. rozvoj a strategicke planovani, kde sedi chytri lide. Taktez mame odbor dopravy. Tito lide se nemohou rozhodovat jen na bazi estetiky zameru, jak to nekdy laicky delaji sami obcane. Odpovednost je velika. Dle meho byste mohl zvazit svou navstevu na jednani komise (ci spise vyboru pro uzemni rozvoj), kde muzete setrvat i jako pozorovatel > praha11.cz/.../... nebo praha11.cz/.../...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Luboš Štancl 2016-01-16 13:25
Dobrý den pane Farmačko a pane starosto,
přečetl jsem si diskuzi výše a Vaše názory mi připadají rozumné. Chcete uvážlivě (regulovaně) provádět výstavbu na Jižním Městě.
Současně vnímám i snahu p.Hübnera získat z radnice trochu více konkrétních informací, studií a nápadů.
Podíval jsem se na obrázek Zastavovací studie projekt Háje - Opatovská (9/2015). Pročetl jsem si zápis z jednání Komise pro strategické
územní plánování. A trochu jsem zklamaný, ze čtyřstránkového textu jsem se dozvěděl, že je potřeba pořídit regulační plán, že se negativně staví
ke studií OC Globus v lokalitě Türkova a že obdrželi požadavky na využití území okolo stanice metra Háje jižně od komunikace Opatovská
pro jednání s vlastníky pozemků a investory a že diskutovali o omezení tranzitní dopravy v lokalitě a
o nutnosti řešení hospodaření s dešťovou vodou. Plus informace, že budou chtít do diskuze zapojit občany a zřídit nový informační kanál. Asi jsem něco
vynechal, ale to není podstatné. Můj pocit, který mám po přečtení:
V komisi sedí odborníci - 9 chytrých a zkušených lidí. Popravdě, čekal jsem, že se dovím něco chytrého a zkušeného, konkrétního.
Např. ... z obdržených požadavků vyplývá, že projekty by měly být zaměřeny tímto směrem ... např. nezvyšovat tranzitní dopravu v okolí,
rozšiřovat občanskou vybavenost zejména tohoto typu ... např. plochy k relaxaci, sportoviště, školky, dětské koutky, parkovací místa, zdravotní zařízení, plochy pro venčení psů, .... atd., .. zajistit zachování a rozvoj zelených ploch v rozsahu ....
Že např. komise preferuje projekty tohoto typu ..., a naopak nepreferuje projekty tohoto typu ..., komise vypracovala/zaj istila vypracování studie,
která popisuje koncept rozmístění občanské vybavenosti na Jižním Městě a jeho soulad s žádoucí bytovou výstavbou ve vybraných lokalitách.
Prostě čekal bych text, který bude dávat nějakou přidanou hodnotu čtenáři. Ať už je to občan anebo investor.
V komisi sedí 9 lidí, schází se cca jedenkrát měsíčně, (24.9., 15.10., 12.11.), to je přece spousta pracovní kapacity.
Stručně ... nabyl jsem dojmu, že tam jsou dlouhé "tanečky" a diskuze o tom jak to udělat, ale skutek v nedohlednu.
Fandním radnici i HPP, ale pokud chceme stavět, potřebujeme peníze. Buď z dotačních programů, z vlastního rozpočtu anebo od investorů.
Investoři nepůjdou někam, kde je nejisté prostředí. Kde není definován jásný a závazný názor co chceme na Jižním Městě mít. Víme to ? Je to někde popsané ? Strategie, koncepce, studie, žádoucí projekty ? Anebo se o tom budeme jenom 4 roky bavit, jak to zprocesovat (přes web, diskuze, přes klíč) a
pak přijde někdo, kdo si zaplatí profesionální volební agenturu, která zjistí rychlým průzkumem nálady voličů na JM, předloží voličům jednoduché a srozumitelné řešení (s jediným účelem - aby získala voličské sympatie, bez ohledu na ochotu po volbách realizovat) a převálcuje stávající radnici,
která 4 roky s komisemi řešila jenom jak to udělat a ztratila kredit. Já Vám chlapi fandím, ale je potřeba zrychlit. Aby bylo něco hmatatelného vidět, až se bude bilancovat. Cesta dotazování a připomínkování veřejností, občanů JM ano, ale myšlenka, koncepce musí vzejít z radnice.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Martin Farmačka 2016-01-18 00:45
Pane Stancle, dekuji za vase postrehy. Uvodem reknu, ze pan Hubner je v kontaktu se cleny vyboru pro uzemni rozvoj a dle meho jej brzy navstivi - vybory jsou verejne a komise neverejne. Mozna sem sve postrehy popise... byl bych jen rad, nebot neni v mych silach zabyvat se stovkami veci na P11 natolik odborne, abych vam umel uspokojive odpovedet.

Co chceme na JM? Kazdopadne dohodu s investory, aby dilo, ktere ozdobi JM na veky veku, bylo uzitecne pro obcana P11. Slysel jsem nazory od zastancu "rozvoje": "Rozvijejme JM, aby nam mladi lide neutikali...", a tez jsem slysel nazory obcany, spokojene na JM zijicich: "Jestli tam postavi tu ocelovou obludu, tak se odstehuju." Kde je pravda? Jiste je, ze se obcan JM nebude kvuli tomu, ze na Opatove NEBUDE stat office Novy Opatov (tj. JM udajne nebude "rozvijet"), stehovat jinam do jineho panelaku. Takovy clovek si samozrejme poridi domek, odejde z JM do jineho (nepaneloveho) bydleni, proto bych JM opustil i ja. Nikoliv kvuli rozvoji ci nerozvoji.

Po volbach prosaklo, co se na JM stavet chystalo (viz. mapa vystavby). Spoustu casu stalo zruseni vystavby projektu, u nich byla objednavatelem MC. Jsem hluboce presvedcen, ze z te mensiny, co laskave prisla k volebnim urnam, jsou siroce zastoupeni prave lide z postizenych lokalit: Plickova, Nesporova, Stichova, Benkova, Oticka, Exnarova, Hviezdoslavova, Brandlova, Hnevkovskeho, Podjavorinske, oblast Milicova, Opatova, Chodova... tedy lide z ulic, kde hrozila bezsprostredni vystavba a ocividne s ni nesouhlasili. Jedna zaloba se vyrizuje 3-4 mesice. Uplynul rok od voleb dodnes nektere zaloby bezi. Dle jejich doreseni mohou vzniknout nahrady skody ci odvolani a dalsi zaloby. Pane Stancle, nezacali jsme resit vystavbu z nuly, prevzali jsme "rozjety vlak" a spoustu energie, ktera by sla vyuzit na dilo, spotrebovavame na napravu skod a ujmy obyvatel P11.

Do toho se hrnou smele plany investoru a posoudit kazdy obnasi velkou odpovednost. Zadny z nich nelze podcenit, je ovlivnen financemi investora a bude mit dopad na obyvatele, at pozitivni ci negativni - jaky, na to se v predstihu snazi prijit kompetentni lide, co za sva rozhodnuti ponesou odpovednost. Ja vahani pri posuzovani zaberu vystavby chapu, i opozice se neskonale trese na kazde pochybeni soucasne radnice, komisi i vyboru. To jsou uskali, ktera obcane prilis nevnimaji. Pan Mlejnsky vystavbu planoval 8 let, jiste po prvnim roce nemel vycizelovanou koncepci, na kterou se ted vy ptate. Mozna proto, ze dnes se na radnici skutecne vede dialog, zatimco drive vse slo befelem. Lidi se nikdo neptal, zadrhely nebyly, planovalo se rychle, proto vznikla jasna koncepce: kde je misto, tam se "neco flakne".

Abych vas neobiral o cas, prosim spojte se s "lidmi u zdroje". Cist zavery VURu neni to same, jako na nem stravit dve hodiny. Vejdete s vyborem do kontaktu, jsem si jist, ze pozitiva to prinese. Dekuji za pozornost.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist